Vedtekter

Linjeforeningen for Geofysikk, Seismologen ble stiftet 02.07.14.

 

Vedtekter produsert av Idunn Engås

 

 

§ 1            Formål

 Linjeforeningen skal være en interesseorganisasjon for studenter som tilhører studieretningen Geofysikk, og skal arbeide for:

 

– å skape, og opprettholde, et godt sosialt miljø blant studentene på Geofysikk ved UiB.

– å koble studentene ved Geofysikk ved UiB til næringslivet.

– å sørge for nettverksdanning for studentene ved Geofysikk


§ 2            Organisatorisk tilknytning

Linjeforeningen er en frittstående interesseorganisasjon, med samarbeid opp mot UiBog eventuelle andre samarbeidspartnere.

 

§ 3            Medlemmer

Alle studenter som tilhører studiet Geofysikk ved UiB er automatisk medlem.

 

§ 4            Stemmerett og valgbarhet

Alle styremedlemmer har stemmerett. Alle medlemmer kan stille til valg av tillitsverv.

 

§ 5            Kontingent

Det er ikke kontingent for å være medlem av foreningen.

 

§ 6            Årsmøte

Årsmøtet som holdes hvert år i september er linjeforeningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede styremedlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. Personer som ønsker å stille til valg som ikke er oppført til anbefalt styre må varsle eksisterende styreleder senest 1 uke før årsmøte.

 

§ 7            Ledelse av årsmøtet

Årsmøte ledes av valgt dirigent.

 

§ 8            Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved at eksisterende styreleder tar en avgjørelse.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved at eksisterende styreleder tar en avgjørelse.

 

§ 9            Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle linjeforeningens årsmelding
 2. Behandle linjeforeningens regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingent
 5. Vedta linjeforeningens budsjett
 6. Velge:

a) Leder

b) Nestleder

c) Økonomiansvarlig

d) Næringslivskontakt

e) Arrangementsansvarlig * 2

 1. Fastsette mål for det nye styret

 

§ 10         Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med mist 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 11         Styret

Linjeforeningen ledes av styret (6 medlemmer) som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med linjeforeningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere linjeforeningen utad.

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Styremedlemmer binder seg til å sitte i styret ett år (oktober – oktober året etter). Viktig at det allerede i fadderuken blir informert til nye studenter hva studentforeningen står for og innebærer. Nytt styret vil bli valgt i oktober, det gamle styret vil da være med i begynnelsen for å lære opp det nye styret.

 

§ 12         Krav til oppmøte på styremøter

Fravær skal begrunnes, og gir beskjed om i god tid før møtet til leder. Ved fravær fra to påfølgende møter, uten gyldig grunn, gis ”gult kort”(advarsel). Ved ugyldig fravær på to påfølgende møter gir ”rødt kort”, og vedkommende får avskjed fra styret i Seismologen. Avskjed fra styret kan også bli gitt til personer som viser seg uegnet til å være styremedlem.

 

§ 13         Grupper /avdelinger

Linjeforeningen kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse må oppnevnes av styret, og kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele linjeforeningen, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere linjeforeningen utad uten styrets godkjennelse.

 

§ 14         Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 15         Oppløsning

Oppløsning av linjeforeningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av linjeforeningen.Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 15.

Ved oppløsning av foreningen vil alle midler tilfalle en konto disponert av instituttet, med det formål at pengene skal gå til sosiale arrangementer for studentene.
 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s